Kandydata na dyrektora szkoły lub placówki wyłania się

Takie ustalenia można uznać za próbę wprowadzenia do systemu szkolnego dyrektorów-menedżerów, zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy, spełniających trochę inną rolę niż aktualny dyrektor szkoły. Zgodę jednak musi wyrazić kurator oświaty, który bierze pod uwagę wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłego dyrektora, odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole.

Czytaj Dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Średnie wynagrodzenie stażysty

Średnie wynagrodzenie stażysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z 23 grudnia 1999 r. – DzU nr 110, poz. 1255) ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. Przypomijmy, że kwota bazowa to przeciętne wynagrodzenie roczne poprzedzające termin waloiyzacji, pomniejszone o potrącane od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne (od 1 stycznia 2004 r. kwota ta miesięcznie wynosi 1717,73 zł).

Czytaj Dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r.

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844) weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Zastąpiły one treści ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych z 28 grudnia 1989 r. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników będzie miał więcej barier utrudniających mu redukcję personelu. Wydłuża się procedura takich zwolnień, a odprawę trzeba wypłacić każdemu pracownikowi tracącemu w ten sposób pracę. Rzeczywiste zmniejszenie personelu przestaje być koniecznym warunkiem takich zwolnień. Pracodawca, likwidując czyjś etat, może przyjąć na jego miejsce inną osobę czy podwyższyć do pełnych etatów połówki dwóch innych osób. Nowa ustawa nie przewiduje wykluczenia prawa do odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Każdy zwalniany z tych powodów ma prawo do odprawy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudnionych gdzie indziej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz osób z pozytywną decyzją ZUS o przyznaniu emerytury czy renty. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy w zakładzie, który dokonał zwolnienia. I tak, jeżeli wyniesie on:

Czytaj Dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Chorobami zawodowymi są

Ustawa nie dotyczy wypadków w drodze do i z pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy ma prawo do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Chorobami zawodowymi są choroby określone w wykazie chorób zawodowych, o których mowa w art. 237 § 1 kp., jeżeli zostały spowodowane czynnikami szkodliwymi dla zdrowia występującymi w środowisku pracy lub sposobami wykonywania pracy. Wykaz takich chorób jest załącznikiem do rozporządzenia RM z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (DzU nr 132, poz. 1115).

Czytaj Dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Inne uprawnienia nauczyciela

Inne uprawnienia nauczyciela to prawo do nagrody i wyróżnienia, uprawnienia o charakterze socjalnym, uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia, uprawnienia emerytalne i rentowe, ulgi komunikacyjne. Zasady przyznawania nagród zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (DzU nr 101, poz. 1093).

Czytaj Dalej

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kategorie

Polecane Strony

Najsławniejsze cytaty

1. W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta. Friedrich Ruckert
2. Czym byk nawykł, tym ryczy. Niezabitowski
3. Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. - "Mewa" Bach Richard
4. Nomina stultorum parietibus haerent - imiona głupców oblepiają ściany; głupcy często pokazują się publicznie.